Akcja Twój zimowy zapas Allegro Vredestein

ZASADY AKCJI „TWÓJ ZIMOWY ZAPAS”

 1. Organizatorem akcji pt. „TWÓJ ZIMOWY ZAPAS” („Akcja”) jest spółka Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, NIP 525-26-74-798, REGON 365331553, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych, („Organizator”), która odbywać się będzie na internetowej platformie handlowej prowadzonej przez Organizatora, dostępnej w domenie www.allegro.pl („platforma allegro.pl”).
 2. Akcja realizowana jest przez Organizatora we współpracy z partnerem – tj. spółką "INBUD-FARO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 27,20-260 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010940, REGON: 430763819, NIP: 7120152561, kapitał zakładowy, 290.000,00 złotych („Partner”).
 3. Uczestnikami Akcji są wszyscy Użytkownicy platformy allegro.pl („Uczestnik”), w rozumieniu Regulaminu platformy allegro.pl.
 4. Akcja rozpocznie się 14.09.2018 r. o godz 00:01 i trwać będzie nie dłużej niż do 31.12.2018 r. do godz 23:59. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Akcji.
 5. Akcja dotyczy fabrycznie nowych nowych Opon marki Vredenstein – zimowych i całorocznych do samochodów osobowych, 4x4/SUV i dostawczych
  oferowanych na platformie allegro.pl przez Oficjalny Sklep Allegro(„OSA”). – tj. użytkownika platformy allegro.pl, którego operatorem jest Organizator („Opony”).
 6. W ramach Akcji Uczestnicy, którzy zakupią komplet Opon, tj. jednorazowo 4 (słownie: cztery) Opony, otrzymają wraz z Oponami specjalną kartę, stanowiącą nagrodę w ramach sprzedaży premiowej („Karta”). Karta wraz z dowodem zakupu Opon w postaci faktury lub paragonu uprawnia Uczestnika do wymiany 1 (słownie: jednej) sztuki Opony na nową pod warunkami, o których mowa poniżej.
 7. Akcja obejmuje uszkodzenia mechaniczne Opony powstałe w trakcie normalnej eksploatacji. Nie podlegają wymianie w ramach Akcji Opony używane w sportach motorowych lub uszkodzone na skutek aktów wandalizmu lub których uszkodzenie spowodowane zostało nieprawidłową eksploatacją, nieprawidłowym montażem, złym stanem technicznym pojazdu lub nieprawidłowym przechowywaniem. Wymiana Opony na nową w ramach Akcji nie obejmuje kosztów usługi wymiany tej Opony w serwisie.
 8. Uszkodzoną Oponę wraz z Kartą należy przesłać na własny koszt na adres Partnera wskazany w ust. 2 powyżej.  Opony wysłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. Organizator lub Partner jest uprawniony do odmowy dokonania wymiany Opony jeśli uszkodzenia nadesłanej Opony nie będą zgodne z wymogami niniejszych Zasad Akcji. Nowa Opona zostanie odesłana na adres zgodny z pierwotnym zamówieniem Uczestnika.
 9. Okres ważności Karty wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży widniejącym na dowodzie zakupu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach Akcji, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu platformy allegro.pl.